Generelle betingelser

Aftalevilkår for grupperejser med Eventcom

Nedenstående aftalevilkår i forbindelse med rejser købt hos Eventcom udgør aftalegrundlaget for Deres bestilling, som i øvrigt også kan være omfattet af ”Lov om pakkerejser”. Nr. 472 af 30. juni 1993.

TILMELDING
Bestilling af rejser kan finde sted ved henvendelse til Eventcom. Bestillingen er bindende, når Eventcom har bekræftet reservationen i form af en faktura og modtaget depositum rettidigt. Indbetaling af depositum er samtidig en bekræftelse på, at De er indforstået og bekendt med rejsens gældende betingelser og vilkår.

AFTALEGRUNDLAG
Eventcom henviser til det gældende katalog, hjemmeside, faktura, voucher eller eventuelle skriftlig aftalte vilkår. Vi gør opmærksom på, at aftalen først træder i kraft ved kundens indbetaling (depositum).

BETALING
Ved bestilling af en rejse opkræves et depositum. Depositummets størrelse samt betalingsdato fremgår af kundens faktura. Afbestillingsforsikringer kan evt. tegnes til 6% af rejsens pris samtidig med bestilling af rejsearrangementet. Vi vil dog anbefale at undersøge om Deres egen indboforsikring dækker. Såfremt betaling foretages via vor hjemmeside, forbeholder Eventcom sig ret til at opkræve et gebyr. I øvrigt henviser vi til betalings- og sikkerhedsbetingelserne på vor hjemmeside.

RESTBELØBET
Restbeløb skal betales senest 60 dage før afrejsedato, medmindre andet er aftalt, dog vil dette ligeledes fremgå af kundens faktura. Det pointeres, at de kan risikere at miste Deres reservation, såfremt betaling ikke er modtaget rettidigt.

REJSENS PRIS
Rejsens pris omfatter de ydelser, der er anført på fremsendte faktura/bekræftelse.

PRISÆNDRINGER
Eventcom tager forbehold for prisændringer, som måtte ske i programmets/arrangementets gyldighedsperiode som følge af ændringer af skatter, afgifter og gebyrer for relevante tjenesteydelser, valutakurser samt andre omstændigheder, som Eventcom ikke har indflydelse på. Regneeksempel: Rejsens pris kr. 5.000. Stigning i skatter kr. 250. Rejsens pris i alt kr. 5.250. Overstiger reguleringen 10% af rejsens samlede pris er kunden berettiget til at hæve købet. Er der mindre end 20 dage til afrejse, kan der ikke foretages regulering. Flybilletter prissikres først ved fuld betaling og udstedelse.

ÆNDRINGER
Ved ændring forstås: Ændring af rejsemål, afrejsedato, navneændring m.m. Ønsker kunden at foretage en ændring efter bestilling og modtagelse af faktura, opkræves et ekspeditionsgebyr på minimum kr. 250,00 pr. person pr. ændring. Særlige regler gælder for flybilletter, da disse er underlagt særlige restriktioner, som i mange tilfælde umuliggør ændring. Venligst bemærk, at det fulde ansvar, for at navnet i pas og på billetten stemmer overens, påhviler kunden.

AFBESTILLING
Skulle De helt eller delvist være nødsaget til at annullere Deres rejse, bør de straks meddele dette til Eventcom. Afbestillingen skal afgives skriftligt og er først effektiv, når Eventcom har modtaget den. I forbindelse med afbestilling vil reglerne herfor altid fremgå af kundens faktura.

AFBESTILLING VED AKUT SYGDOM
Det anbefales, at De tegner en sygdomsafbestillingsforsikring. I tilfælde af lægedokumenteret sygdom er De da sikret tilbage- betaling af det indbetalte beløb minus depositum helt op til afrejsen. Før refusionen kan finde sted kræves en lægeerklæring der dokumenterer, at én selv, ægtefælle/samlever, børn, børnebørn, søskende, forældre, bedsteforældre, svigerforældre, svoger/svigerinde eller rejseledsager, er ramt af akut sygdom, som kræver hospitalsindlæggelse eller lægeordineret sengeleje. Det kan også dreje sig om dødsfald eller ulykkestilfælde, som umuliggør eller væsentligt vanskeliggør deltagelse i rejsen. Tilbagebetalingen forudsætter, at der senest 1 uge efter afbestillingen indsendes lægeerklæring. Sker dette ikke eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft.

VIGTIGT! Denne forsikring skal bestilles samtidig med rejsen, og beløbet skal indbetales samtidig med depositum. Senere bestilling er ikke mulig. Bemærk, at såfremt den person der er årsag til afbestillingen, er fyldt 75 år, er tilbagebetalingen begrænset til maks kr. 20.000.- pr. person. Det er muligt at tegne en afbestillingsforsikring hos Eventcom til 6% af rejsens pris. (f.eks. rejsepris kr. 8000.- præmie kr. 480.-).

OVERDRAGELSE
De har ikke mulighed for at overdrage deres rejse til en anden person.

REFUNDERING / MANGLENDE UDNYTTELSE
Der ydes ingen refusion for annulleringer foretaget efter rejsens påbegyndelse, ej heller for hel eller delvis manglende udnyttelse af bestilte eller inkluderede ydelser.

DELTAGERENS ANSVAR
Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas, visa, vaccinationer, forsikringer og andre nødvendige formaliteter for gennemførelse af rejsen. Ligeledes er det kundens ansvar, umiddelbart efter modtagelse af rejsedokumenter, at kontrollere at disse er i overensstemmelse med det bestilte og at for- mellem- og efternavne i flybilletten stemmer overens med det der står i passet. Ved fejl eller mangler risikerer man at blive afvist ved check-in pga. den øgede sikkerhedskontrol i alle lufthavne. Eventcom påtager sig intet ansvar for følgerne af ukorrekte oplysninger. Se i øvrigt ”Reklamationer”

TIDER I REJSEPLAN OG BILLETTER
Alle tider i billetter og rejseplan er lokale tider. Ændringer kan forekomme efter udstedelse af billetter og rejseplan. Kontroller venligst tidspunkterne i rejsedokumenterne og kontakt Eventcom, hvis der er afvigelser fra bestilling/bekræftelse, så eventuelle fejl kan blive rettet inden afrejsen. Bemærk, at alle check-in formaliteter senest skal være afsluttet på det oplyste, og/eller i rejsedokumenterne anførte, tidspunkt.

PAS/VISUM/VACCINATIONER
Eventcom vil oplyse om gældende regler for pas, vaccination o.l. ved rejsebestilling. Har den rejsende ikke dansk pas skal dette oplyses til Eventcom, således at rådgivningen er tilpasset den pågældendes nationalitet. Eventcom har intet ansvar for de følger manglende indrejse-dokumenter, vaccinationer o.l. måtte have for den rejsende. Det skal bemærkes, at der ofte kræves transitvisum. Ved rejser udenfor EU skal passet være gyldigt i minimum 6 måneder efter ankomst til rejsemålet.

ARRANGØRENS ANSVAR
Eventcom erstatningsansvar for mangler samt person- og tingskader er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de internationale konventioner, som gælder for de tjenesteydelser, der af os benyttes ved gennemførelse af den af Dem købte pakkerejse. For internationale flytransporter findes de gældende regler i Warszawa Konventionen Eventcom påtager sig udelukkende ansvar i henhold til ”Lov om Pakkerejser”. Eventcom påtager sig intet ansvar for forhold, over hvilke vi ingen direkte kontrol har, herunder force majeure, pludseligt opståede krigshandlinger, uroligheder, strejker, sygdomme, pludseligt opståede natur- og/eller forureningskatastrofer o.l., eller som følge af den rejsendes egen forsømmelse. Eventcom ejer ikke flyselskaber, hoteller, busselskaber el. lign. De udbudte produkter er alle fra velrenommerede leverandører, som udbyder dem på egne vilkår og med de ansvarsbegrænsninger, som dikteres af f.eks. men ikke begrænset til: Flyselskaber, busoperatører, hoteller m.m. hvis ydelser benyttes. Alle de involverede begrænser deres ansvar i.h.t. gældende internationale konventioner for lufttransport, skibstransport m.m. Eventcom påtager sig udelukkende ansvar i.h.t. “Lov om pakkerejser”. Vi påtager os intet ansvar for forhold, over hvilke vi ingen direkte kontrol har, herunder men ikke begrænset til: Force Majeure, pludseligt opståede krigshandlinger, uroligheder, strejker, sygdomme, pludseligt opståede natur- og/eller forureningskatastrofer o.lign. eller som følge af den rejsendes egne forsømmelser. Schengen aftalen Danmark er pr. 25. mar. 2001 tilsluttet Schengen-aftalen, og på trods af, at der herefter – inden for en række af disse “Schengen-lande” – ikke længere er paskontrol ved indrejsen, SKAL gyldigt dansk pas medtages til disse lande idet kun gyldigt dansk pas accepteres som gyldig identifikation ved check-in hos flyselskaber og på hoteller samt ved evt. politimæssig kontrol i landet. Ved udrejse fra Danmark til et ikke “Schengen-land”, fortsætter paskontrollen uændret.

AFBESTILLING VED KRIGSHANDLING, NATURKATASTROFER o.l.
I forbindelse med krigshandling, naturkatastrofe, livsfarlige smitsomme sygdomme eller anden lignende begivenhed, hvor Udenrigsministeriet fraråder indrejse, tilbagebetaler Eventcom det fulde beløb forudsat at afbestillingen sker inden 14 dage før rejsens påbegyndelse.

REJSEFORSIKRING
Den rejsende er generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs – medmindre arrangøren kan holdes ansvarlig herfor. Eventcom anbefaler derfor, at man tegner en rejse- forsikring og er gerne behjælpelig hermed. Den offentlige sygesikring dækker ofte meget begrænset og dækker ikke udenfor Europa Det er derfor yderst vigtigt, at sikre sig den nødvendige dækning i tilfælde af sygdom/hjemtransport.

REKLAMATIONER
Reklamationer skal fremsættes over for Eventcom repræsentant på stedet således at Eventcom har mulighed for at afhjælpe problemet med det samme. Vi gør opmærksom på, at enhver klage skal fremlægges skriftligt og senest 14 dage efter hjemkomsten fra rejsen. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet. Eventcom tager forbehold for trykfejl og eventuelle programændringer.

ANSVARSFORSIKRING
Med pakkerejselovens ikrafttræden indførtes en form for objektivt ansvar uden skyld for rejsebureauet over for kunden. ”Lov om Pakkerejser” gennemførtes som følge af et EF- direktiv, og medfører tilsvarende lovgivning i EU og EØS lande. Eventcom tilsluttet denne forsikringsordning til dækning af udvidet ansvarsrisiko.

ØVRIGE BETINGELSER
Rejserne gennemføres efter de af Forbrugerrådet vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser, hvilke udleveres på forlangende. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i prislisten som følge af ændrede indkøbsforhold.

PRISER
Alle program førte priser er anført i danske kroner, og er pr. person i dobbeltværelse/enkeltværelse.

VÆRNETING/LOVRET
Ethvert krav mod Eventcom skal rejses efter dansk ret. Klager der ikke kan afgøres af Pakkerejse-Ankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København eller i tilfælde af en ikke solgt pakkerejse i Forbrugerklagenævnet.